توسعه اقتصادی، احتیاج به تلاش فرهنگی دارد


واقعا ما برای کار در زمینه فرهنگ عمومی، میدان بازی داریم. اگر ما بخواهیم توسعه اقتصادی را به معنای صحیح کلمه درجامعه راه بیندازیم، احتیاج به تلاش فرهنگی داریم. مادامی که حتی محقق و جستجوگر علمی ما، آن فرهنگ کار و وجدان کار و عشق به کار را، آن چنان در یک فرهنگ سالم مطرح است- که مظهر عالی اش هم فرهنگ اسلامی است- نداشته باشد، وجود این محقق، بی فایده خواهدبود.

گیریم که محققان بزرگی تربیت کردیم و مثلا آزمایشگاه های مهمی هم در اختیارشان گذاشتیم؛ این به یک کار شخصی تبدیل خواهدشد.

اگر ما روی فرهنگ عمومی کار نکنیم، درتوسعه اقتصادی هم خواهیم ماند. این تازه در صورتی است که ما محور را توسعه اقتصادی بگیریم. البته در جامعه اسلامی، محور این نیست؛ توسعه اقتصادی وسیله است. به هرحال، از هرطرف که حرکت می کنیم، می بینیم که به فرهنگ می رسیم و راه ها واقعا به فرهنگ ختم می شود. برای فرهنگ باید کار کرد.

بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی۶۹/۹/۱۹

46945_940