نام عمليات رمز عمليات نتيجه عمليات يگانهاي عملياتي تاريخ عمليات
مرواريد

انهدام و نابود سازي نيروي دريايي دشمن ارتش ۷/۹/۵۹
فرمانده كل قوا خميني روح خدا فرمانده كل قوا خميني روح خدا آزادسازي مناطق جنوب كشور مشترك ۳۱/۲/۶۰
ثامن الائمه نصرمن الله و فتح قريب شكستن محاصره آبادان مشترك ۵/۷/۶۰
طريق القدس يا حسين (ع) آزادسازي شهربستان و۷۰ روستاي اطرف آن مشترك ۸/۹/۶۰
مطلع الفجر يا مهدي ادركني(عج) آزاد سازي مناطقي در گيلان غرب و سرپل ذهاب مشترك ۲۰/۹/۶۰
محمد رسول الله(ص)
(چريكي)
لا اله الاالله محمد رسول الله (ص) ورود به شهرطويله و بياره عراق و انهدام پايگاهاي ارتش عراق در اين شهرها مشترك ۱۲/۱۰/۶۰
ام الحسنين يازهرا(س)بنت رسول الله اشفعي انهدام نيروهاي دشمن دركرخه و انحراف فرماندهان ارتش عراق ازعمليات بزرگ فتح المبين مشترك ۲۴/۱۲/۶۰
فتح المبين يازهرا (س) يا زهرا(س) يازهرا (س) آزادسازي صدها كيلومتر از خاك كشورمان در استان خوزستان وخارج شدن اين استان از آتش توپخانه عراق مشترك ۲/۱/۶۱
بيت المقدس يا علي بن ابيطالب(ع)

در مرحله يك و دو يامحمد بن عبدالله(ص) در مرحله سوم

آزادسازي خرمشهر هويزه و پادگان حميد مشترك ۱۰/۲/۶۱تا ۳/۳/۶۱
رمضان يا صاحب الزمان (عج) ادركني خارج كردن بقيه شهرهاي استان خوزستان از آتش توپخانه دشمن و تعقيب متجاوزان در خاك عراق مشترك ۲۳/۴/۶۱
حسين بن علي (ع) يا جواد الائمه (ع) انهدام نيروهاي دشمن در منطقه ميمك سپاه ۲۶/۶/۶۱
مسلم بن عقيل يا ابوالفضل العباس(ع) آزادسازي پاسگاهاي مرزي و قله‌هاي مشرف به شهر مندلي عراق مشترك ۹/۷/۶۱
محرم يا زينب (س) آزاد سازي جاده عين خوش- دهلران و تامين امنيت شهرهاي موسيان، دهلران، عين خوش مشترك ۱۰/۸/۶۱
والفجر مقدماتي يا الله يا الله يا الله آزاد سازي چند پاسگاه ايراني و عراقي مشترك ۱۸/۱۱/۶۱
تحرير القدس

(چريكي)

لبيك يا خميني انهدام نيروهاي دشمن در منطقه دربنديخان عراق و انحراف فرماندهان عراق از عمليات خيبر سپاه ۲۱/۱۱/۶۱
والفجر ۱ يا محمد (ص)
يا امير المومنين (ع)
يا فاطمه الزهرا(س)
آزاد سازي مناطق مرزي و روستاهاي كنار رودخانه دويرج مشترك ۲۰/۱/۶۲
والفجر ۲ يا الله يا الله يا الله آزادسازي پادگان حاج عمران، تنگه در بند و چومان مصطفي مشترك ۲۹/۴/۶۲
والفجر ۳ يا الله آزاد سازي قله‌هاي مرزي و مسدود كردن راه نفوذ ضد انقلاب به داخل كشور در منطقه مريوان و بانه مشترك ۷/۵/۶۲
والفجر ۴ يا الله آزاد سازي قله‌هاي مرزي و مسدود كردن راه نفوذ ضد انقلاب به داخل كشور در منطقه مريوان و بانه مشترك ۲۷/۷/۶۲
والفجر ۵ يا زهرا(س) آزاد سازي قله‌هاي مرزي و مسدود كردن راه نفوذ ضد انقلاب به داخل كشور در منطقه مريوان و بانه سپاه ۲۷/۱۱/۶۲
والفجر ۶ يا زهرا(س) آزاد سازي قله‌هاي مرزي و مسدود كردن راه نفوذ ضد انقلاب به داخل كشور در منطقه مريوان و بانه سپاه ۲/۱۲/۶۲
خيبر يا رسول الله(ص) آزادسازي جزاير مجنون با ۵۰ حلقه چاه نفت مشترك ۳/۱۲/۶۲
ميمك (عاشورا) يا ابا عبدالله حسين (ع) آزادسازي قله‌هاي ميمك چند پاسگاه مرزي سپاه ۲۵/۷/۶۳
بدر يا فاطمه الزهرا(س) آزادسازي بخش وسيعي از مناطق نفت خيز مجنون در جنوب مشترك ۱۹/۱۲/۶۳
قدس ۱ يا محمد رسول الله(ص)
الله اكبر
ناكام گذاشتن حملات دشمن وانهدام بخشي از نيروهاي دشمن

در جبهه هور الهويزه

سپاه ۲۴/۳/۶۴
قدس ۲ يا محمد رسول الله(ص)
الله اكبر
ناكام گذاشتن حملات دشمن وانهدام بخشي از نيروهاي دشمن در جبهه هور الهويزه سپاه ۴/۴/۶۴
قدس ۳ يا امام جعفر

صادق (ع)

ناكام گذاشتن حملات دشمن و انهدام بخشي از نيروهاي دشمن

در جبهه دهلران

سپاه ۱۹/۴/۶۴
قدس ۴ يا محمد رسول الله (ص)

الله اكبر

ناكام گذاشتن حملات دشمن و انهدام بخشي از نيروهاي دشمن در جبهه هور الهويزه سپاه ۱/۵/۶۴
قدس ۵ يا علي بن ابيطالب(ع) ناكام گذاشتن حملات دشمن و انهدام بخشي از نيروهاي دشمن در جبهه هور الهويزه سپاه ۱۶/۵/۶۴
عا شوراي ۲ يا مهدي (عج) ادركني انهدام تجهيزات ونيروي دشمن در جبهه چنگوله سپاه ۲۴/۵/۶۴
عاشوراي ۳ يا سيد الشهداء(ع) انهدام تجهيزات ونيروي دشمن در جبهه فكه سپاه ۲۵/۵/۶۴
والفجر ۸ يا فاطمه الزهرا(س)

يا فاطمه الزهرا(س)

يا فاطمه الزهرا(س)

آزادسازي شهر بندري فاوعراق قطع ارتباط عراق با آبهاي خليج فارس خارج كردن شهرهاي خوزستان بخصوص شهر قهرمان دزفول از برد موشكهاي عراقي سپاه ۲۰/۱۱/۶۴
والفجر۹ يا الله يا الله يا الله آزادسازي كانا و تنگه سور در عراق سپاه ۵/۱۲/۶۴
كربلاي ۱ يا اباالفضل العباس(ع) ادركني آزادسازي مهران و چندين شهرك و روستاي اطراف آن سپاه ۱۰/۴/۶۵
كربلاي ۲ يا ابا عبدالله الحسين (ع) آزادسازي قله‌هاي حاج عمران عراق سپاه ۱۰/۶/۶۵
كربلاي ۳ حسب نا الله و نعم الوكيل تصرف و انهدام اسكله‌هاي جاسوسي عراق در خليج فارس بنام البكر و الاميه سپاه ۹/۶/۶۵
تا
۱۱/۶/۶۵
فتح ۱ يا زينب (س) انهدام توان نظامي دشمن در خاك عراق سپاه ۱۹/۷/۶۵
كربلاي ۴ محمد رسول الله(ص) انهدام نيروي جنگي دشمن در ابوالخصيب سپاه ۳/۱۰/۶۵
كربلاي ۵ يا زهرا(س) انهدام ماشين جنگي دشمن، انهدام و فتح دژهاي بصره كه توسط كارشناسان اروپايي ساخته شده بود سپاه ۱۹/۱۰/۶۵
فتح ۴ يا الله انهدام توان نظامي دشمن در خاك عراق در ديانا سپاه ۲۲/۱۱/۶۵
فتح ۵ يا صاحب الزمان انهدام توان نظامي دشمن در خاك عراق در شمال سليمانيه عراق سپاه ۲۵/۱/۶۶
نصر ۱ يا صاحب الزمان (عج)
ادركني
انهدام نيروهاي دشمن وآزادسازي مناطق مرزي هزار قله سپاه ۲۵/۱/۶۶
نصر ۲ يا حسين مظلوم(ع) انهدام نيروهاي دشمن وآزادسازي مناطق مرزي ميمك ارتش ۱۳/۳/۶۶
نصر۴ يا امام جعفرصادق (ع) آزاد سازي شهر ماووت عراق سپاه ۳۱/۳/۶۶
نصر ۵ يا زهرا(س) انهدام نيروهاي دشمن و آزادسازي مناطق مرزي سردشت سپاه ۳/۴/۶۶
فتح ۷ يا فاطمه الزهرا (س) انهدام توان نظامي دشمن در حلبچه عراق سپاه ۷/۴/۶۶
فتح ۸ يا رسول الله (ص) انهدام توان نظامي دشمن در موصل عراق سپاه ۲۸/۴/۶۶
نصر ۶ يا اباعبدالله الحسين(ع) انهدام نيروهاي دشمن و آزاد سازي مناطق مرزي غرب ارتش ۱۰/۵/۶۶
نصر ۷ يا فاطمه الزهراء(ص) انهدام نيروهاي دشمن و آزاد سازي مناطق مرزي غرب عراق سپاه ۱۴/۵/۶۶
فتح ۹ يا رسول الله(ص) انهدام توان نظامي دشمن در خرمال عراق سپاه ۱۸/۵/۶۶
فتح ۱۰ يا اباعبدالله الحسين(ع) انهدام توان نظامي دشمن در شمال اربيل سپاه ۱۳/۶/۶۶
ظفر ۲ لبيك يا حسين(ع) انهدام توان نظامي دشمن دركفري عراق سپاه ۱۲/۷/۶۶
ظفر ۳ يا رسول الله (ص) انهدام توان نظامي دشمن دردربنديخانعراق سپاه ۲۵/۸/۶۶
ظفر ۴ يا رسول الله (ص) انهدام توان نظامي دشمن دردهوك عراق سپاه ۲۸/۸/۶۶
نصر ۸ يا محمدبن عبدالله(ص) انهدام نيروهاي دشمن و آزادسازي مناطق مرزي غرب سپاه ۲۹/۸/۶۶

نصر ۹

يا مولاي متقيان(ع) انهدام نيروهاي دشمن و آزادسازي مناطق مرزي غرب ارتش

۱/۹/۶۶