صلاحیت ۲۶۴ داوطلب انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برای سه شهر و ۲۹ روستای این بخش تایید شده که از این قرار است.
*** اسامی داوطلبان شهر بسطام
۱-احسان احمدی مشهور به احمدی – مهندس احمدی فرزند حسن کد نامزد ۱۵
۲- اسمعیل امیری مشهور به رضا فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶
۳- سمانه باقری فرزند حسن کد نامزد ۱۷
۴- طیبه جعفری فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۸
۵-محسن حسنی مشهور به شهردار فرزند عبد العلی کد نامزد ۱۹
۶- محمداسمعیل حسنی مشهور به اسماعیل فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۱
۷- رضا خدامی فرزند منصور کد نامزد ۲۴
۸- نصرت الله خدامی مشهور به حاج نصرت- حاج نصرالله فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۵
۹- علی رضوانی مشهور به مهندس فرزند احمد کد نامزد ۲۶
۱۰- ناصر شمس فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۷
۱۱-ایمان طاهری فرزند محمد علی کد نامزد ۲۸
۱۲- محمد طاهری فرزند حسن کد نامزد ۲۹
۱۳- علی عباسی فرزند حسن کد نامزد ۴۱
۱۴- محسن عربیون فرزند محمد کد نامزد ۴۲
۱۵- حسین گل محمدی فرزند رضا کد نامزد ۴۵
۱۶- رستم گل محمدی فرزند علیرضا کد نامزد ۴۶
۱۷- سیداحسان مولائی فرزند سید ضیا کد نامزد ۴۷
۱۸- علی نصیری فرزند جلال کد نامزد ۴۸
۱۹- سیدحسین هاشمی فرزند سیدعبدالحسین کد نامزد۴۹
۲۰- مصطفی یعقوبیان فرزند حسین کد نامزد ۵۱
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است.
*** شهر کلاته خیج
۱- رضا انصاری فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۵
۲- حجت صالحی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۶
۳-ابراهیم عجم فرزند حسین کد نامزد ۱۷
۴- جواد عجم مشهور به جیران فرزند اکبر کد نامزد ۱۸
۵- غلامرضا عجم اکرامی مشهور به مهندس غلام فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹
۶- رمضانعلی عرب فرزند عیسی کد نامزد ۲۱
۷- حسین عرب رستمی مشهور به حسین رستمی فرزند حسین کد نامزد ۲۴
۸- علی محمد عرب زینلی فرزند عیسی کد نامزد ۲۵
۹- احمد عرب طاهری فرزند حسنعلی کد نامزد ۲۶
۱۰- حمید عرب عامری مشهور به حمید شاعر فرزند احمد کد نامزد ۲۸
۱۱- علی اکبر عرب عامری مشهور به اکبر عرب فرزند حبیب کد نامزد ۲۹
۱۲- میلاد عرب عامری فرزند علی اصغر کد نامزد ۴۱
۱۳- یداله عرب عامری مشهور به یدالله برقی فرزند حسن کد نامزد ۴۲
۱۴- عبداله غنڃهء فرزند حسن کد نامزد ۴۵
۱۵- مجید نوری فرزند محمد کد نامزد ۴۶
اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است.
*** شهر مجن
۱- ابراهیم احمدمجنی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵
۲- علی بابائی فرزند عبدالله کد نامزد ۱۶
۳- صادق زارع مجنی فرزند رمضان کد نامزد ۱۸
۴ -سیدحسین سادات مشهور به سید فرزند سید رمضان کد نامزد ۱۹
۵- علیرضا سهرابی فرزند محمد کد نامزد ۲۱
۶- امیرحسین عاشور فرزند مهدی کد نامزد ۲۴
۷- محمد علی محمدی مشهور به مهندس فرزند حسن کد نامزد ۲۶
۸- حسین گلی فرزند محمدمهدی کد نامزد ۲۸
۹- علی اصغر ملانجفی فرزند محمداسماعیل کد نامزد ۲۹
۱۰- عباس ملک فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۱
۱۱- سیدحسین میرباقری فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد ۴۲
۱۲- حسن یارمحمدی فرزند عباس کد نامزد ۴۵
۱۳- قاسم یوسفی فرزند عبدالله کد نامزد ۴۶
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر است.
*****روستای امیریه
۱- حسن اکبری فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۵
۲- مهدی اکبری فرزند محمود کد نامزد ۱۶
۳- حسین امیری فرزند محمد صادق کد نامزد ۱۷
۴- نیما بختیاری فرزند عبدالعلی کد نامزد ۱۸
۵-صادق پاک طینت فرزند محمد ابراهیم کد نامزد ۱۹
۶-محمد عبدیان لتیباری فرزند حیدر کد نامزد ۲۱
۷- ابراهیم کلاته ئی فرزند صادق کد نامزد ۲۴
۸- مجید معزی فرزند فیروز کد نامزد ۲۵
۹- ساجد مولانا فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۶
۱۰- علی نیازمند فرزند طیب کد نامزد ۲۷
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای ابر
۱- مریم آشوری فرزند عیدمحمد کد نامزد ۱۵
۲- سیدمصطفی حسینی فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۶
۳- محمداسمعیل خداوردی فرزند حجت کد نامزد ۱۷
۴-جانعلی زمانی فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۸
۵- موسی الرضا غلامرضائی فرزند اکبر کد نامزد ۱۹
۶- عباسعلی غلامی مشهور به عباس عیدی نادعلی فرزند عیدی محمد کد نامزد ۲۴
۷-غلامعلی غلامی مشهور به حاج علی فرزند عبدالله کد نامزد ۲۵
۸- جواد محمدی فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۷
۹- آقای محمدرضا محمدی فرزند اسداله کد نامزد ۲۸
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای ابرسیج
۱- روح الله حیدری فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷
۲-عباسعلی سعدی فرزند مهدی کد نامزد ۱۹
۳-عباسعلی سلمانی مشهور به عباسعلی صفر فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۱
۴ – سمیرا شاهانی فرزند رحمت الله کد نامزد ۲۴
۵-علی محمدی مشهور به علی فرزند احمد کد نامزد ۲۵
۶- سیداحمد مرتضوی فرزند میرزا علی کد نامزد ۲۶
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای تاش سفلی
۱- رضا اغنامی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵
۲- محمدرضا جعفری فرزند حسن کد نامزد ۱۶
۳- علی جنتی عطائی مشهور به علی بابا فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷
۴- علی رضا سمیع فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۸
۵- قربانعلی سمیعی فرزند تقی کد نامزد ۱۹
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
** روستای تاش علیا
۱- ابراهیم جنتی عطائی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۵
۲- عزت الله خواجه میرزائی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۶
۳- مصطفی خواجه میرزائی فرزند منصور کد نامزد ۱۷
۴- هادی خواجه میرزائی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۸
۵ -موسی زاهدی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹
۶ -قدیر سمیعی طاش فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۱
۷ -عیسی صفری فرزند محمداتبراهیم کد نامزد ۲۴
۸ -ابوالقاسم کاظمی فرزند حسین کد نامزد ۲۵
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای جیلان
۱- احمدعلی فدائی فرزند محمد کد نامزد ۱۶
۲-محمدرضا فدائی مشهور به رضا فدائی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۷
۳-اسمعیل مسلمی فرزند مسلم کد نامزد ۱۸
۴- سیدمصطفی موسوی مشهور به مصطفی ولی الله فرزند سید ولی الله کد نامزد ۲۱
۵ – محمدصادق نادعلی فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۵
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای حسین آباد
۱-غلامرضا اکبری فرزند حیدرعلی کد نامزد ۱۵
۲- غلامرضا دروکی مشهور به غلام فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶
۳- حسن عباسی مشهور به حسن عباسعلی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷
۴- علی اکبر قلیان فرزند یعقوب کد نامزد ۱۸
۵- محسن قلیان مشهور به ندارد فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹
۶- حامد میرکاظمی حسینی فرزند سید حسین کد نامزد ۲۱
۷- صفرعلی نصرتی فرزند قاسم کد نامزد ۲۴
۸ -مجتبی نصرتی فرزند شیرمحمد کد نامزد ۲۵
۹ – مجید نصرتی فرزند قدمعلی کد نامزد ۲۶
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
**** خیج
۱- روح الله بنی عامری فرزند یحیی کد نامزد ۱۵
۲-حسین علی بیکی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۶
۳- علی اصغر علی بیکی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۷
۴-حمیدرضا کلوخی پور فرزند محمد هاشم کد نامزد ۱۸
۵- سیدجواد میرجعفری مشهور به سید جواد سید ابراهیم فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۱۹
۶- سیدحسن میرحسینی فرزند عبدالله کد نامزد ۲۱
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۵ نفر است.
*** روستای درخان یاب
۱- شهرام حمامی فرزند رمضان کد نامزد ۱۵
۲- محمدحسن عجم فرزند حسین کد نامزد ۱۶
۳- حسن عجم مجنی فرزند رمضان کد نامزد ۱۷
۴- آقای مجتبی علی خانی فرزند میرزا کد نامزد ۱۸
۵- حجت الله محمدحسنی فرزند محمود کد نامزد ۱۹
۶- حسن محمدحسنی فرزند محمود کد نامزد ۲۱
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای ده خیر
۱- فتح اله امیری فرزند نعمت الله کد نامزد ۱۵
۲- مهدی حسینی فرزند محمد کد نامزد ۱۶
۳- علی حیدری راد مشهور به رجب حیدربیکی فرزند حسین کد نامزد ۱۷
۴- محمدرضا رضائی فرزند محرم علی کد نامزد ۱۸
۵- حسین شکری فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۹
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای زرگر
۱- حسن اعظمی فرزند علی کد نامزد ۱۵
۲- صدیقه حسین زرگری فرزند محمد کد نامزد ۱۶
۳- عبداله حسین زرگری فرزند محمد کد نامزد ۱۷
۴- محمدرضا حسین زرگری فرزند زین العابدین کد نامزد ۱۸
۵- مهدی حسین زرگری فرزند اسحاق کد نامزد ۱۹
۶- یعقوب حسین زرگری فرزند اسحاق کد نامزد ۲۱
۷- فاطمه غلامی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۴
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای علی آباد
۱- ابراهیم ابراهیم نژادی مشهور به سعدی نژاد فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۵
۲- نبی الله حسین پور فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۶
۳- رضا دیلمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۷
۴- رمضانعلی رضائی فرزند شکرا… کد نامزد ۱۸
۵- سعید گرگانی فرزند علی کد نامزد ۱۹
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای علی کاهی
۱- میثم تکه ئی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵
۲- سیدمرتضی حسینی تبار فرزند سید عباس کد نامزد ۱۶
۳- احمد رستمی مشهور به احمد حاج رضا فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷
۴- ایرج رستمی فرزند عزیزا… کد نامزد ۱۸
۵- کمیل رستمی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۹
۶- سیدمحمود سبزواری فرزند سید عباس کد نامزد ۲۱
۷- رضا کاظمی فرزند قدیر کد نامزد ۲۴
۸- مهدی کاظمی مشهور به مهدی حاج رضا فرزند محمد رضا کد نامزد ۲۵
۹- محمدعلی محمدخانی فرزند صفرعلی کد نامزد ۲۶
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای قلعه آقا
۱- حسین اشرفی فرزند اسدالله کد نامزد ۱۶
۲- روح اله اشرفی فرزند مسلم کد نامزد ۱۷
۳- علی اشرفی فرزند محمد علی کد نامزد ۱۸
۴-قربانعلی اشرفی فرزند ذبیح اله کد نامزد ۱۹
۵ – محمدحسن اشرفی مشهور به حاج حسن بشیر فرزند بشیر کد نامزد ۲۱
۶- مهدی اشرفی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۲۴
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای قلعه محمد آقا
۱- مریم حاجی حسینی مجن فرزند اصغر کد نامزد ۱۵
۲- سیدابوالفضل حسینی فرزند میرزا اسمعیل کد نامزد ۱۶
۳- سیدعلیرضا حسینی فرزند میرزامهدی کد نامزد ۱۷
۴- محسن حسینی فرزند حسن کد نامزد ۱۸
۵- ابراهیم عبداللهی مشهور به – فرزند مسلم کد نامزد ۱۹
۶- احمدرضا عبداللهی فرزند مختار کد نامزد ۲۱
۷- مجتبی عبداللهی فرزند مصیب کد نامزد ۲۴
۸ -محمود عبداللهی فرزند مختار کد نامزد ۲۵
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای قلعه نو خرقان
۱-علی آقا حسینی فرزند حسین کد نامزد ۱۵
۲- حسین رضائی فرزند شعبان کد نامزد ۱۶
۳- محسن سعیدی فرزند حسین کد نامزد ۱۸
۴- سیدمحمد سیدرضائی فرزند سید عیسی کد نامزد ۱۹
۵ – علی اکبر شبیهی پور فرزند محمد کد نامزد ۲۱
۶- حسن محمدی فرزند حجت الله کد نامزد ۲۴
۷- رحمت اله محمدی فرزند علی کد نامزد ۲۵
۸- سیدعلی اصغر میرکریمی فرزند سیدابوالفضل کد نامزد ۲۶
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۵ نفر است.
*** روستای قهج بالا
۱- محمد خشک دامن مشهور به عیدی فرزند حسین کد نامزد ۱۵
۲- امید محمدی فرزند علی کد نامزد ۱۶
۳- حسین محمدی مشهور به ملا علی فرزند علی کد نامزد ۱۷
۴- علی محمدی فرزند عزت کد نامزد ۱۸
۵-محمود محمدی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹
۶- نورمحمد محمدی فرزند مصیب کد نامزد ۲۱
۷- سپیده نگهبان فرزند محسن کد نامزد ۲۴
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای قهج پایین
۱-حامد محمدی فرزند رضا کد نامزد ۱۵
۲-حسین محمدی فرزند عباسقلی کد نامزد ۱۶
۳- حسین محمدی فرزند حسن کد نامزد ۱۷
۴- رمضان محمدی فرزند قدرت کد نامزد ۱۸
۵-شعبان محمدی مشهور به سیف ا… فرزند محمد کد نامزد ۱۹
۶-علیرضا محمدی فرزند اکبر کد نامزد ۲۱
۷-علیرضا محمدی مشهور به رضا فرزند محمد کد نامزد ۲۴
۸- محمد محمدی فرزند عبداله کد نامزد ۲۵
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای مزج
۱-حسین اسمعیلی فرزند علی کد نامزد ۱۵
۲- علی حاج محمدی فرزند حسن کد نامزد ۱۶
۳-داود درویشعلی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸
۴- ابراهیم درویشی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۹
۵- حسین رفیعی فرزند علی کد نامزد ۲۱
۶- رمضانعلی رفیعی فرزند علی کد نامزد ۲۴
۷-جواد معصومی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای میان آباد
۱-جمشید اسکندری فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵
۲- حسین اسکندری مشهور به ندارد فرزند محمد کد نامزد ۱۶
۳- عبدالرسول اسکندری مشهور به رسول فرزند محمدشریف کد نامزد ۱۸
۴- قدیر اسکندری فرزند محمد کد نامزد ۱۹
۵-حمیدرضا عسگری مشهور به غلامرضا فرزند نوروزعلی کد نامزد ۲۱
۶- حسنیه کلاتگی مشهور به مرضیه فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴
۷- عباسعلی یوسفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۵
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای میغان
۱- اکبر اکبری فرزند علی کد نامزد ۱۵
۲- حسین زمانی فرزند حبیب کد نامزد ۱۷
۳- محمد شاه حسینی فرزند یحیی کد نامزد ۱۸
۴- محمدرضا شاه حسینی فرزند محمد باقر کد نامزد ۱۹
۵- علیرضا صادقی فرزند محمد کد نامزد ۲۱
۶- محمد غلامی فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۴
۷- سیدمحمدجواد میرابوالحسنی فرزند سید مصطفی کد نامزد ۲۵
۸ – علیرضا نظری مشهور به — فرزند محمد کد نامزد ۲۶
۹- سیدمحمد هاشمی فرزند سید اسماعیل کد نامزد ۲۷
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۵ نفر است.
***روستای نمدمال
۱-احمد عابدی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۵
۲- محسن عابدی فرزند عیدی محمد کد نامزد ۱۶
۳- محمد عابدی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۷
۴- محمد عابدی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۸
۵- رضا عابدینی فرزند محمد کد نامزد ۱۹
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای کلامو
۱- عیسی آقامحمدی فرزند زین العابدین کد نامزد ۱۵
۲-سعید ترشیزیان فرزند عباس کد نامزد ۱۶
۳- یونس فرشیدی فرزند محمد کد نامزد ۱۸
۴- محسن مظفری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۹
۵- محمود مظفری فرزند علی کد نامزد ۲۱
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای گرجی
۱- حسین اسکندری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵
۲- حسین اسلام زاده فرزند محمد علی کد نامزد ۱۶
۳- رضا عامریان فرزند مهدی کد نامزد ۱۷
۴- علی اصغر غلامی مشهور به اصغر فرزند سلیمان کد نامزد ۱۸
۵- محمدعلی غلامی گرجی فرزند قاسم کد نامزد ۱۹
۶- محمد محمدخانی فرزند حبیب کد نامزد ۲۱
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای گرمن
۱-محمدرضا امینی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۵
۲- حسن باباصادقی فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۶
۳- محمدحسن بیاری فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۷
۴- سیدصادق سیدرضائی مشهور به سیدرضا فرزند میر محمدعلی کد نامزد ۱۸
۵- سیدمجتبی طالبی فرزند سید حسن کد نامزد ۱۹
۶- علی اصغر فیروزی فرزند ذبیح الله کد نامزد ۲۱
۷- محمدرضا قاضوی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۴
۸ – ام البنین قربانی فرزند علی کد نامزد ۲۵
– ۹ آقای سیدمحسن مصطفوی فرزند میرزا حسین کد نامزد ۲۶
۱۰- سیدابوالفضل میری فرزند سیدباقر کد نامزد ۲۷
۱۱- عبداله نوری فرزند محمد کد نامزد ۲۸
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای گلستان
۱-الیاس آجودانی فرزند حسین کد نامزد ۱۵
۲- رضا آجودانی مشهور به حاج رضا فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۶
۳- رمضان آجودانی فرزند ربیع الله کد نامزد ۱۷
۴- حمید حسین پور مشهور به حمید مشا فرزند حسینعلی کد نامزد ۱۸
۵- علیرضا حسین پور مشهور به علیرضا دهیار فرزند جعفر کد نامزد ۱۹
۶- امیر حسین زرگری مشهور به مجید فرزند علی کد نامزد ۲۱
۷- جمال سلیمانی فرزند میرزا مسیح کد نامزد ۲۴
۸- مظفر شعبانی فرزند علی کد نامزد ۲۵
۹- حامد نادمی فرزند رجبعلی کد نامزد ۲۶
۱۰- حسن نادمی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۷
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۵ نفر است.
*** روستای گنده پلی
۱-حسن آسال فرزند مهدی قلی کد نامزد ۱۵
۲- محسن آسال فرزند رمضان کد نامزد ۱۶
۳- محمدتقی ساسان فرزند محمد علی کد نامزد ۱۷
۴- حسن مهدی ئی فرزند سعد ا… کد نامزد ۱۸
۵- محمدحسین مهدی ئی فرزند سعدا… کد نامزد ۱۹
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای قلعه آخوند(اسلام آباد)
۱- روح اله عجم فرزند رمضان کد نامزد ۱۶
۲- مهدی عجم فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۷
۳-ابوالفضل عجم اکرامی فرزند یداله کد نامزد ۱۸
۴-حسین عرب ترابی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۹
۵- مهدی نوروزی فرزند غلام کد نامزد ۲۴
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
*** روستای نکارمن
۱-امید اسماعیلی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵
۲- حسین اسماعیلی فرزند مسیب کد نامزد ۱۶
۳- عبدالوهاب اسماعیلی فرزند عبداله کد نامزد ۱۷
۴- سیدعباس اسمعیلی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۸
۵- علی اصغر اسمعیلی فرزند ولی الله کد نامزد ۱۹
۶- حسین بیغم فیض آبادی فرزند قنبر کد نامزد ۲۱
۷- قربانعلی جلالی فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۴
۸- میثم سعدی فرزند حسن کد نامزد ۲۵
۹-محمود شکری فرزند محمد یوسف کد نامزد ۲۶
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا ۳ نفر است.
از مجموع ۷۴۸ داوطلب شوراهای اسلامی شهر و روستا در شاهرود ، هفت تن انصراف داده و سه تن نیز رد صلاحیت شدند.
کهنسال ترین داوطلب با ۸۷ سال سن از روستای گرماب بیارجمند و جوان ترین آنها هم ۲۵ ساله و اهل روستای حسین آباد ساغری بخش مرکزی است.
از ۲۲۵ شعبه رای گیری پیش بینی شده برای شهرستان شاهرود ،۱۲۷ شعبه در شهر شاهرود،۲۵ شعبه در بخش مرکزی ،۵۱ شعبه در بخش بسطام و ۲۲شعبه هم در بخش بیارجمند رای مردم را جمع خواهند کرد.
با برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شاهرود ، ۲۷۵ تن به عضویت شوراهای اسلامی این شهرستان در می آیند.
از این تعداد ،۳۲ تن عضو شورای اسلامی پنج شهر تابعه می شوند. اعضای شورای شهر شاهرود هفت تن می باشد.
انتخابات شورای شهر شاهرود به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد.